Beaver - prochains événements:

Réunion Beaver
03.03.2018 14:00
Home Däreldéieren
Réunion Beaver
10.03.2018 14:00
Home Däreldéieren

Wëllefcher/Louveteaux - prochains événements:

Summercamp Wëllefcher gebuer 2006 oder 2007
16.07.2018 00:00
Réunion Wëllefcher/Louveteaux
24.02.2018 14:00
Home Däreldéieren

Scouten & Guiden - prochains événements:

EXPLO 2018
10.03.2018 09:15
Bridel-Bus arrêt Taverne
Summercamp Scouten an Explorer 2018
16.07.2018 00:00

Explorer & Rover - prochains événements:

Summercamp Scouten an Explorer 2018
16.07.2018 00:00

Kommt alleguer op d'Buergbrennen um Kopleschter Bierg um Bridel bei de 5 Buchen.

D'Däreldéieren hellefen matt.

Mir sin aktiv vun 16 Auer un.

De Fakelzuch géht um 19 Auer op de 5 Buchen lass an dono get d'Buerg ugefang.

Fir iessen an drénken as de ganzen Owend gesuergt.

Kanner mussen mat Beglédung kommen: et as keng surveillance vun den Cheffen garantéiert.

 

Venez tous à la retraîte aux flambeaux au Kopleschter Bierg à Bridel bei de 5 Buchen.

Les Däreldéieren participent à l'organisation.

Nous serons présents dès 16 heures.

La retraîte aux flambeaux débute à 19 heures aux 5 Buchen et la croix sera allumée.

Boissons et repas au choix.

Nos chefs n'assurent pas de surveillance: les petits doivent être accompagnés.