Beaver - prochains événements:

Wëllefcher/Louveteaux - prochains événements:

Scouten & Guiden - prochains événements:

Explorer & Rover - prochains événements:

Léif Scouten,

 
Nächste Samsten as Viizfest bei den Däreldéieren.
D'Explorer hun Äppel gesammelt an mir pressen gudden frëschen Viiz.
Mir gin och duerch eis Uertschaft an verkafen de Viiz un eis Matbewunner.
D'Versammlung dauert ausnahmsweis vun 10 bis 18 Auer.
 
Bréngt ONBEDENGT är égen Fläschen matt an d'Versammlung an fëllt ären Viiz sälwer an. Är Elteren sollen Suen mattbréngen wann se iech sichen kommen an de Viiz as ären.
 
Mir zielen op iech!
 
 
 
Chers scouts,
 
Votre groupe organise une grande fête de jus de pommes samedi prochain.
Les Explorer auront cueilli des pommes le veille et nous allons presser le jus le samedi.
Nous allons également vendre le jus aux habitants de notre commune.
La réunion durera exceptionnellement de 10 à 18 heures.
 
Veuillez apporter vos PROPRES BOUTEILLES au début de la réunion afin de les remplir vous même. Vos parents pourront acheter le jus à la fin de la réunion.
 
Nous comptons sur vous!
 
 
 
Dear scouts,
 
Your scouts group is organizing a big apple juice party next Saturday.
The Explorers will have picked apples the day before and we are going to squeeze the juice all together.
We will also sell the juice to the residents of our commune.
The meeting will last exceptionally from 10 am to 6 pm.
 
Please bring your OWN BOTTLES at the beginning of the meeting to fill them yourself. Your parents can buy the juice at the end of the meeting.
 
We are counting on you!
 
 
 
Lénks Patt,
Däreldéieren